Zapisz na liście ulubionych

Regulamin konkursu "WYGRAJ BUTY Z CZASNABUTY"

REGULAMIN KONKURSU "WYGRAJ BUTY Z CZASNABUTY"

 

 

§ 1.ORGANIZACJA KONKURSU

 

1. Organizatorem konkursu Wygraj Buty z Czasnabuty (zwany dalej "Konkursem") jest CzasNaButy M. Wawrzyczek sp.j. z siedzibą w Kończycach Wielkich ul. Młyńska 2, NIP 5482661791, KRS 0000556090 (zwany dalej "Organizatorem").

2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej "Uczestnikiem") może być każda osoba, która:

a) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej

b) posiada aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook

c) wyrazi chęć uczestnictwa w konkursie

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów z nimi powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook.

3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

4. Wszystkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez Organizatora Konkursu.

5. Konkurs trwa w dniach wskazanych na oficjalnej grafice konkursowej.

6. Wyniki konkursu pojawią się w dniu wskazanym na oficjalnej grafice konkursowej, na oficjalnym fanpage'u Organizatora www.facebook.com/czasnabuty

7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa składająca się z 2 osób będących przedstawicielami Organizatora.

8. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.§ 3. NAGRODY

 

1. Nagrodą w konkursie jest wybrana przez Uczestnika para butów.

2. Nagrody nie można przenieść na inną osobę ani wymienić na równowartość pieniężną.§4. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU


1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.

2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia w nim udziału i/lub otrzymania nagrody.

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy pod oficjalną grafiką konkursową wkleić link do butów ze strony www.czasnabuty.pl, podać rozmiar i uzasadnić swój wybór. Wybrane obuwie stanowi nagrodę konkursową.

4. Jeden Uczestnik może brać udział w każdym Konkursie tylko jeden raz, przez co rozumiane jest jednokrotne wskazanie wybranej przez Uczestnika nagrody.

5. Zwycięzcą zostaje osoba z najbardziej kreatywnym komentarzem. Zwycięzcę wybiera Komisja Konkursowa na podstawie osobistych preferencji.

6. Informacja o wyłonieniu zwycięzcy pojawi się na stronie www.facebook.com/czasnabuty w zamieszczonym przez Organizatora poście.

7. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na portalu internetowym Facebook w ramach podania zwycięzcy Konkursu.

8. Użytkownicy kont, co do których istnieje podejrzenie, że są fałszywe, będą wykluczani z udziału w Konkursie.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia - bez podania szczegółowego uzasadnienia - z Konkursu osób, co do których istnieje podejrzenie oszustwa bądź jakichkolwiek przejawów nieuczciwej konkurencji.

10. Do obowiązku zwycięzcy Konkursu należy kontakt z Organizatorem w celu odebrania nagrody.

11. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika nagrody jest przekazanie Organizatorowi w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników następujących informacji niezbędnych do wysłania nagrody: imienia, nazwiska, pełnych danych adresowych oraz telefonu kontaktowego. W przypadku nie podania przez Uczestnika powyższych informacji nagroda przepada.

12. Przekazanie nagrody nastąpi na koszt Organizatora w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania danych potrzebnych do wysyłki nagrody.

13. W przypadku, gdyby miejsce przekazania nagrody znajdowało się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu otrzymania od zwycięzcy kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki nagrody poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

pixel