Zapisz na liście ulubionych

Konkurs Prezent Marzeń - Regulamin

Szczegółowy regulamin konkursu PREZENT MARZEŃ

 


§ 1.ORGANIZACJA KONKURSU


1. Organizatorem Konkursu "Prezent Marzeń" jest Czasnabuty sp.j. M. Wawrzyczek  siedzibą w  Kończych Wielkich, ul. Młyńska 2 NIP: 5482661799, REGON: 243123929 KRS:0000556090 oraz Emotivo Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, ul. 6-go Sierpnia 1 NIP: 7162814883 KRS 0000497479 (zwani dalej "Organizatorem").
2. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej "Uczestnikiem") może być każda osoba, która:
a) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
b) zakupiła obuwie w sklepie internetowym www.czasnabuty.pl,
c) posiada aktywne konto w serwisie społecznościwym Facebook lub Instagram ,
d) wyrazi chęć uczestnictwa w konkursie "Prezent Marzeń".
Uczestnikami konkursu "Przent Marzeń" nie mogą być pracownicy sklepu Czasnabuty oraz firmy Emotivo ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.


§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w  konkursie "Prezent Marzeń".
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisów internetowych Facebook oraz Instagram. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook czy Instagramem. Uczestnikom konkursu nie przysługują w związku z udziałem w konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z konkursem "Prezent Marzeń" będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez Organizatora konkursu.
4. Konkurs trwa od dnia 2.11.2015 do dnia 5.12.2015r.
5. Wyniki konkursu pojawią się w dniu 6.12.2015r. na stronach www.facebook.com/czasnabuty oraz https://instagram.com/czasnabutypl/.
6.Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu "Prezent Marzeń" czuwa Komisja Konkursowa składająca się z 3 osób będących przedstawicielami Organizatora
7. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.


§ 3. NAGRODY


1. W konkursie "Prezent Marzeń" zostały przewidziane nagrody w postaci zestawów prezentowych PREZENT MARZEŃ o wartości 299zł.
2. Zestawy prezentowe Prezent Marzeń to prezenty zawierający wiele atrakcji zamkniętych w formie estetycznie przygotowanego pudełka. Każdy zestaw zawiera katalog dostępnych atrakcji. Uczestnik konkursu "Prezent Marzeń" sam wybiera,  z której atracji  - zawartej w wygranym zestawie - skorzysta.
2.  Łączna ilość nagród przekazanych przez Organizatora to 5 zestawów prezentowych - 2x zestaw prezentowy "Dla Dwojga", 2 x zestaw prezentowy "Relaks i Uroda", 1x zestaw prezentowy "Adrenalina".
3. Organizator decyduje ,który zestaw prezentowy przypada na danego Uczestnika.
4. Uczestnik od momentu otrzymania nagrody ma 12 miesięcy na wykorzystanie zestawu prezentowego "Prezent Marzeń" Przy wyborze atrakcji należy uwzględnić jej sezonowość.
4. Wizualizacje nagród w  jakichkolwiek materiałach promocyjnych dotyczących konkursu "Prezent Marzeń", mają wyłącznie charakter poglądowy.


§4. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU.


1. Uczestnik potwierdzając swój udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.
2.Podanie przez Uczestnika danych osobowych związanych z udziałem w konkursie jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia w nim udziału i/lub otrzymania nagrody.
3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie niżej wymienionych czynności:
a) Udostępnienie za pomocą serwisów internetowych Facebook i/lub Instagram zdjęcia, które przedstawia obuwie zakupione w sklepie internetowym www.czasnabuty.pl. Zdjęcie należy otagować @czasnabutypl i @prezentmarzen.
b) Przesłanie drogą mailową na adres olga@czasnabuty.pl zgłoszenia. Zgłoszenie powinno zawierać zdjęcie – w dowolnej formie - obuwia zakupionego w sklepie internetowym www.czasnabuty.pl, numer zamówienia (w celu weryfikacji uczestnika – można go znaleźć także na paragonie, oznaczony jako: numer sys.) link do zdjęcia udostępnionego na Facebooku i/lub login z Instagrama.
4. Informacja o wyłonieniu zwycięzcy pojawi się w dniu 6 grudnia 2015 na stronie www.facebook.com/czasnabuty  oraz https://instagram.com/czasnabutypl/ Zwycięzca konkursu będzie poinformowany o wygranej drogą mailową oraz otrzyma w mailu dalsze instrukcje dotyczące odbioru nagrody.
5. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na portalu internetowym Facebook i/lub Instagram w ramach listy zwycięzców konkursu "Prezent Marzeń".
6. Użytkownicy kont, co do których istnieje podejrzenie, że są fałszywe, będą wykluczani z udziału w konkursie "Prezent Marzeń ".
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia - bez podania szczegółowego uzasadnienia - z konkursu "Prezent Marzeń" osób, co do których istnieje podejrzenie oszustwa bądź jakichkolwiek przejawów nieuczciwej konkurencji.
8. Organizator przesyła na adres email podany Uczestnika informację o wygranej i z prośbą o podanie danych teleadresowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem.
10. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika nagrody jest przekazanie drogą e-mailową Organizatorowi w terminie 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wygranej, następujących informacji niezbędnych do wysyłki nagrody: imienia, nazwiska, pełnych danych adresowych oraz telefonu kontaktowego.W przypadku nie podania przez Uczestnika powyższych informacji nagroda przepada.
11. Przekazanie nagród nastąpi na koszt Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania danych potrzebnych do wysyłki nagrody.  W przypadku, gdyby miejsce przekazania nagrody znajdowało się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu otrzymania od zwycięzcy kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki nagrody poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
12. Wydanie Nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, a podatek od wygranej nagrody pokrywa Organizator.

 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook oraz Instagram), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

pixel